Consello Escolar

O  Consello Escolar é o máximo órgano de participación no Centro no  referente ás ensinanzas obxeto de concerto educativo coa Administración e está formado por :

Os Directores Pedagóxicos, tres representantes da Entidad Titular do Centro, catro representantes dos profesores, catro representantes dos pais , dous representantes dos alumnos (a partir de 1º de ESO), un representante do persoal de administración e servicios .