Historia

A congregación  Siervas de San José fundouse  en Salamanca (1874) po la Madre Bonifacia Rodríguez Castro e mais o Padre Francisco Javier Butiña S.J.. Desde a súa Fundación estamos comprometidas na evanxelización e promoción do mundo traballador e pobre.

A nosa acción educativa está orientada a despertar nas persoas  uns valores inspirados na  vida da Sagrada Familia en Nazaret:

  • Estilo de vida que fomente a sencillez e a alegría.
  • Traballo responsable, bin feito, con sentido trascendente.
  • Formar persoas que opten máis por SER que por TER, pola XUSTICIA máis que polo  PODER, capaces de ser axentes de cambio en la sociedad.

A educación formal na cidade de Lugo (enseñanza primaria) iniciouse  en 1926 na Rúa da Raíña. Posteriormente, trasladáronse a un chalet da Rúa Santiago, donde, fruto da Fundación Quiroga Pardo,  impartíase ensino medio, de labores, música... Ademáis, contaba con bacherelato. Será en 1963, cando se constrúa o  actual colexio. Neste centro, do que na actualidad é titular a Fundación Educación Católica,  preténdese a formación integral do  alumnado. Así, tanto se busca a adquisición de coñecementos como o desenvolvemento  da personalidade.