Educación Secundaria Obrigatoria (12-16 anos)

A oferta educativa da ESO no colexio San José-FEC, adáptase ao currículum deseñado polo Ministerio de Educación e a Xunta de Galicia.
Desde o curso 2012-2013, o claustro de profesores asiste a diversas formacións  de Innovación Pedagóxica co ánimo de motivar e favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe, tanto para os alumnos como para os profesores, utilizando metodoloxías proactivas.


Creemos, verdaderamente, que o uso de distintos métodos no proceso de ensino-aprendizaxe (clase maxistral, PBL, Paleta de Intelixencias Múltiples, Proxectos) e o traballo 
interdisciplinar, favorecen a aprendizaxe dos contidos tanto curriculares como extracurriculares, anima ao profesor na súa vocación de educador e son unha motivación para os alumnos do século XXI.

É por iso que comezamos a traballar contidos ou temas de interese xeral, por Proxectos, favorecendo, por unha banda, a Aprendizaxe Cooperativa e, por outra, relacionando eses contidos ou temas coas Intelixencias Múltiples/ Competencias Claves, intentando conectalos desde distintas materias.

A día de hoxe, podemos afirmar que os resultados conseguidos son altamente satisfactorios e que, tanto alumnos como profesores, valoran positivamente a utilización de distintos métodos como un motor de motivación para alcanzar unha avaliación positiva.

Por outra banda, a Xunta de Galicia concedeunos ser Centro Plurilingüe desde o curso 2012-2013 despois de que o noso centro se comprometera a reforzar a aprendizaxe da lingua inglesa impartiendo diferentes materias nesta lingua. 

É importante apuntar que o Claustro do colexio San José-FEC está formado por un grupo de profesionais comprometidos co desenvolvemento integral do alumno, por iso é polo que se planifican unha vez ao mes, reunións por cursos entre profesores, titores e Equipo Directivo para tratar de emendar as deficiencias que tanto a metodoloxía como outro tipo de circunstancia poidan motivar un rendemento non satisfactorio do alumno.

O claustro de profesores e o Equipo Directivo motiva o contacto coas familias dos alumnos para intentar, por todos os medios, solventar as dificultades que os alumnos puidesen atopar no proceso de aprendizaxe, co que estas reunións xunto ás Preevaluaciones e as Avaliacións propiamente ditas, son unha fonte importante de información  para as familias tanto da vida académica como do desenvolvemento persoal dos seus fillos/as.

Creemos, firmemente, que a comunicación é a base para a construción de relacións fructíferas, máximo cando educamos a adolescentes. É por iso, que insistimos aos nosos alumnos e ás súas familias en que non dubiden en comunicarnos aquilo que lles preocupe ben por medio do titor do grupo correspondente, a través das reunións do Equipo Directivo coa Xunta de Delegados, por medio dos profesorado do centro ou solicitando entrevistas con membros do Equipo Directivo.

Conscientes da necesidade de que han de aprender a utilizar críticamente as novas tecnoloxías, xa que a realidade digital é unha rutina para os alumnos do século XXI, as nosas aulas están dotadas de cañóns e ordenadores para facilitar o acceso ás mesmas tanto a alumnos como a profesores.

Como colexio comprometido co Evanxeo  traballamos porque a xustiza sexa unha realidade no mundo en que vivimos, por iso é polo que promovemos a participación de toda a Comunidade Educativa en 2 campañas solidarias cada curso académico, ademáis de participar en urxencias específicas:

        • En decembro invitamos a alumnos e familias a participar na campaña de recolleita de alimentos para o Comedor San Froilán que depende da Diócesis.
        • No segundo trimestre, un representante da ONG Taller de Solidariedade, preséntanos un proxecto para cubrir unha determinada necesidade nun lugar de influencia desta ONG. A partir desa presentación, desde o centro toda a Comunidade Educativa apoiamos dita causa.

É deste xeito, como entendemos que FACEMOS ESCOLA E FORMAMOS PERSOAS.