Proposta educativa

Formulamos a nosa IDENTIDADE, o que vai marcar as nosas decisións educativas, o que oriente procesos y proxectos e acompañe ao proxecto personal e profesional dos nosos educadores. O lema das Siervas de San José  TRABALLO; FE E AMOR  vertebra a nosa proposta e como centro FEC temos como obxectivo que as nosas alumnas y alumnos crezan como  seres humanos capaces, libres, solidarios , comprometidos e sobre todo, felices. 

A nosa MISIÓN: 

É ser unha escola inspirada na familia de Nazaret, onde as persoas desenvolven o seu propio talento e aprenden en ambientes transformadores de acolleita e escoita, para descubrir u seu lugar no mundo desde la alegría do Evanxeo.

A nosa VISIÓN:

Somos unha comunidade educativa católica en crecemento, que aúna diversidad de carismas, nunha identidade común , fundamentada en Xesús de Nazaret, recoñecida por servir á sociedade e por liderar a educación desde unha proposta evanxelizadora que vertebra un modelo pedagóxico creativo e innovador ,cunha xestión transparente y eficiente. 

Os nosos VALORES:

Son unha resposta a quen somos e en que creemos.

  • Confianza na persoa: Creemos que cada persoa encarna un talento e que ese talento pode encher de vida e de paixón toda súa existencia: só necesita que alguén se achegue con fe e lle brínde oportunidades para desenvolverse.
  • Alegría: O educador FEC é alegre e espiritual, unha persoa íntegra, que trata de desenvolver todas as súas dimensións de modo equilibrado. Vive os valores do Evanxeo desde a alegría e a gratitud, intégraos no seu labor diarie e transmite aos alumnos vivencias gratificantes contribuíndo ao desenvolvemento da súa dimensión espiritual.
  • Paixón e entusiasmo pola educación: O educador FEC é vocacional, séntese chamado persoal y profesionalmente a desempeñar este ministerio dentro de la comunidade educativa. É unha persoa motivada y entusiasta no traballo diario. Ten unha gran calidade humana e profesional. É unha persoa que se entrega aos demais a través da educación e o ensino.
  • Innovación e creatividade: O educador FEC ten unha actitude proactiva cara ao cambio e mellóraa compartindo boas prácticas, investigando, aplicando novas metodoloxías, integrando as TIC e vivindo os erros como oportunidades e non como fracasos. Opta por un enfoque centrado no alumno como protagonista da súa propia aprendizaxe, eficaz e duradero, e siempre se mostra aberto ante novas ideas y propostas.
  • Espírito de cambio: O educador FEC é autoexigente, non se conforma coas “cousas como están” e ten unha visión dinámica da educación, sen estar ancorado na resistencia ao cambio ou na comodidad. Entende a formación como un medio necesario para cambiar cara á excelencia e busca anticiparse detectando oportunidades.
  • Unidade: O educador FEC traballa en equipo de forma sistemática e convencida, buscando a cooperación e os compromisos compartidos. É unha persoa humilde que antepon o ben común aos intereses persoais e que é consciente de que a comunidade educativa non se limita ao propio centro senón a un conxunto de colexios moi diversos que comparten unha misión en FEC e que han de funcionar como-unha-unidade.
  • Xusticia: O educador FEC está comprometido cun mundo mellor e máis habitable. Por iso mostra unha actitude inconformista, educando na solidaridade, o respecto polos dereitos humanos, a diversidad e a conciencia ecolóxica, e promueve ou participa nas campañas e actividades que organizan os colexios sobre problemas económicos, sociais, medioambientales, etc.
  • Compromiso coa calidade: O educador FEC é un profesional competente, ben formado e preparado para educar hoxe, que domina a materia e/ou o campo no que desenvolve o seu traballo e realiza un esforzo permanente por aprender e estar ao día. Respeta o Marco Competencial do Educador FEC e está aberto a mellora constante que desde este se propoña. Planifica ben su traballo e responde con coherencia a dita