Consello Escolar

O Consello Escolar é o máximo órgano de participación no Centro no referente ás ensinos obxecto de concerto educativo coa Administración e está formado por:

Presidente.

Tres representantes da Entidade Titular do centro.

Catro representantes do profesorado.

Catro representantes das familias( un/a de eles proposto pola AMPA)

Dous representantes do alumnado.

Un representante do Persoal de Administración e Servizos.

Un representante do Concello.