Instalacións

 O Colexio está distribuido en catro plantas piso e unha planta semisótano, que describimos a continuación:

-      Na planta semi-sótano atopanse:

  • Dous ximnasios.
  • Dous vestuarios, masculino e feminino, provistos de duchas e sanitarios.
  • Almacén de material de E. Física.
  • Almacén de material de teatro.
  • Dous patios, un interior con dous baños e outro exterior con catro canchas de baloncesto e dous porterías de fútbol.
  • Un Salón de Actos con aforo para 400 persoas

A esta planta pódese acceder tanto desde o interior do Centro, a través da portería do mesmo,  como desde as escaleiras de acceso ó mesmo, e tamén desde o  exterior, utilizando unha porta de emerxencia.

-     Á planta baixa  accedese  pola porta principal de entrada ao Centro, onde se atopa a conserxería, dúas salas de visita para familias e desde a que se accede tamén ó  anfiteatro do  Salón de Actos. En dita planta, también se atopa o office, o comedor e mais  6 aulas de Infantil, unha aula  de atención a madrugadores e tamén unha aula de psicomotricidade, precedidas dun  porche interior para xogos.  Dado que o hall de entrada é moi espacioso, utilizase para exposicións de traballos, proxectos, talleres realizados por alumnos, profesores e familias, etc. Atópase alí tamén instalada a biblioteca de Infantil e Primaria.

-      Na primeira planta, atópanse:

  • Os servizos de Administración e Secretaría.
  • A Capela que pode acoller a toda a Comunidade Educativa do Colexio.
  • A sala de  Música.
  • 8 aulas de E. Primaria (de 2º a 5º) equipadas con cañones, pizarras dixitales e ordenador para o profesor.
  • Gabinete Psicopedagóxico.
  • Despacho da Dirección Xeral.
  • Departamento de Pastoral.

-       A segunda planta dispón de:

  • Aula de debuxo e Tecnoloxía.
  • Oratorio
  • Despacho de Orientación.
  • Despacho de Dirección Académica.
  • Sala de profesores
  • 2 aulas de 5º e 2 de 6º de E. Primaria.
  • 6 aulas de E. Secundaria

-        Na planta terceira:

  • 6 aulas de 4º de ESO e 4 de BAC.
  • Aula de idiomas.
  • Aula de informática.
  • Aula de desdoblamiento.
  • Despacho de Xefatura de Estudios.
  • Baño 

-       Na cuarta planta:

  • Laboratorio de Ciencias.
  • Laboratorio de Física
  • Laboratorio de Química
  • Seminario de Letras
  • Seminario de Ciencias
  • Aula de titoría.
  • Aula de Audiovisuais
  • Baño
  • Biblioteca de ESO e BAC.