Orientación

O Servizo de Orientación pretende dar unha resposta adecuada á diversidade do alumnado, apoiar e asesorar nos procesos de ensino-aprendizaxe e acompañar e orientar as decisións académicas e vocacionales que, en cada momento, teñen que tomar os alumnos/as.

É un equipo de traballo constituído polo orientador, a profesora de Audición e Linguaxe e a profesora de Pedagogía Terapéutica, en estreita colaboración e coordinación cos titores.
As funcións deste servizo son, entre outras:

  1. Valorar as necesidades educativas dos alumnos/as no ámbito da orientación e desenvolver accións específicas de intervención.
  2. Deseñar e realizar intervencións encamiñadas á prevención de dificultades, problemas de desenvolvemento ou aprendizaxe do alumnado.
  3. Participar na elaboración e implementación de medidas de atención á diversidad.
  4. Colaborar no desenvolvemento e implantación do Plan de Acción Tutorial, incidiendo no desenvolvemento persoal, cognitivo e social dos alumnos/as.
  5. Facilitar aos alumnos/as apoio e asesoramiento en momentos escolares especialmente relevantes como o ingreso no centro, cambio de etapa, itinerarios formativos, resolución de conflitos, etc.
  6. Propoñer a realización de actividades de orientación que faciliten a toma de decisións académicas, vocacionais e profesionais do alumnado.
  7. Atender as solicitudes de asesoramiento formuladas polas familias e establecer contactos periódicos con elas, nos casos que se considere necesario.

Neste momento, trabállase directamente con nenos de E.I., Primaria e E.S.Ou., que teñen dificultades de aprendizaxe (na lectura, a escritura e/ou o cálculo), problemas de psicomotricidad e da linguaxe, trastornos da atención e diferentes discapacidades (atraso madurativo, trastornos xeneralizados do desenvolvemento).

A atención que reciben materialízase fundamentalmente a través do apoio e o reforzo educativo e diversas actividades de rehabilitación da linguaxe. Esta tarefa está complementada coa cooperación doutros profesores que incorporan no seu horario de traballo actividades de atención á diversidad.

Por outra banda, o Servizo de Orientación coordina o Plan de Acción Titorial (para máis información véxase o seu apartado correspondente) e o Plan de Orientación Académico e Profesional. Este último iníciase en 2º curso de ESO e finaliza no 2º curso de Bacharelato. Nel incorpóranse diferentes tipos de actividades, que van desde as entrevistas individuais cos alumnos/as, charlas grupais, actividades específicas de titoría, conferencias impartidas por universidades invitadas que informan da súa oferta educativa, etc.

Indicar, para rematar, algúns enlaces relacionados coa Orientación académica e profesional, que puidesen resultar de interese: